Skip to content
Menu

Vedtægter for Sangkraft Randers

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Sangkraft Randers er en selvejende institution med hjemsted i Randers kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. Sangkraft Randers har til formål at udbrede glæden ved og interessen for sang og korsang i Randers og omegn. Sangkraft Randers arbejder for:

 • At styrke sangmiljøet for børn og unge i byen.
 • At højne niveauet i byens kor.
 • At skabe gode vækstbetingelser for byens unge sangtalenter.
 • At fremme sang og sangglæde hos byens borgere, bl.a. gennem fællesarrangementer.

Stk. 2. Institutionen skal gennem sit virke i Randers bidrage til udvikling af en sanglig fødekæde ved at inddrage kirker, musikskolen, børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med at understøtte og udvikle børns og unges sanglige dannelse.

Stk. 3. Institutionen er ikke erhvervsdrivende og dens formål er almennyttigt.

§ 3 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6-8 stemmeberettigede medlemmer.

 • Et bestyrelsesmedlem fra Randers Musikskole.
 • Et bestyrelsesmedlem som repræsenterer det professionelle musikliv i Randers.
 • Et bestyrelsesmedlem udvalgt blandt organisterne i Randers.
 • Et bestyrelsesmedlem med tilknytning til Randers Kommunes Børn og Skole-forvaltning.
 • Et bestyrelsesmedlem med tilknytning til Randers Kommunes forvaltning for sundhed, kultur og omsorg.
 • Et bestyrelsesmedlem med tilknytning til det private erhvervsliv i Randers.
 • Ud over denne kreds kan der som bestyrelsesmedlem udpeges op til 2 personer med særlige kvalifikationer inden for relevante områder.

Stk. 2. Bestyrelsen er selvsupplerende.

Stk. 3. Formanden for styregruppen (se §6) deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 4. Institutionens styregruppe og lønnede ansatte kan ikke udpeges til bestyrelsen.

§ 4 Bestyrelsens ansvar og opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastlægger institutionens aktiviteter efter indstilling fra styregruppen, samt godkender budget og regnskab.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for at institutionen drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift, såvel økonomisk som administrativt.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en styregruppe på 4-6 personer, der varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen godkender endvidere, efter indstilling fra styregruppen, eventuelle ansættelser i institutionen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for institutionen, og kan bemyndige styregruppen til under bestyrelsens ansvar at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

§ 5 Regler for bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt de stemmeberettigede medlemmer, og fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelse af sit hverv.

Stk. 2. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel, når det findes nødvendigt. Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder årligt. Møde skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller styregruppen stiller krav herom.

Stk. 3. Formanden for styregruppen deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, dog ikke når der behandles spørgsmål om styregruppens sammensætning.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5. Til beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt om institutionens nedlæggelse, kræves at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger noteres i et referat. Referat af bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsens medlemmer samt til institutionens styregruppe.

 

§ 6 Styregruppe 

Stk. 1. Institutionens faglige ledelse varetages af en styregruppe på 4-6 personer med tilknytning til sangmiljøet i Randers og omegn. Styregruppen udpeges af bestyrelsen og vælger selv sin formand.

Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af styregruppens formand, som indkalder til styregruppemøder og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 3. Styregruppen har det overordnede ansvar for institutionens faglige indhold og skal sikre iværksættelse og gennemførelse af aktiviteter, som tilgodeser institutionens formålsparagraf.

Stk. 4. Styregruppen har endvidere til opgave at sikre, at:

 • institutionens virksomhed er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.
 • det af bestyrelsen godkendte budget overholdes.
 • der varetages en sekretariats- og regnskabsfunktion.
 • der laves praktiske aftaler med ansatte og samarbejdspartnere samt leverandører.
 • der etableres god kontakt og relevant information til institutionens brugere.
 • alle vedtagelser i styregruppen bliver dokumenteret.

Stk. 5. Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage de igangsatte aktiviteter.

Stk. 6. Styregruppen udvælger personer til evt. ansættelse i institutionen og fortager indstilling over for bestyrelsen.

Stk. 7. Styregruppen laver aftaler om evt. assistance fra samarbejdspartnere eller eksterne personer.

Stk. 8. Dele af styregruppens arbejdsområde kan varetages af ekstern hjælp, under styregruppens ansvar og med bestyrelsens godkendelse.

 

§ 7 Regnskab mm.

Stk. 1. Institutionens regnskabsår løber fra 01/01 til 31/12. Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. Bestyrelsen kan vælge at benytte ekstern hjælp til udarbejdelse af regnskabet.

Første regnskabsår løber fra september 2020 til december 2021.

§ 8 Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og formanden for styregruppen i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen meddeler prokura til styregruppens formand, således at denne er bemyndiget til at handle på vegne af institutionen i de forhold, der hører til den daglige drift.

Stk. 3. Til køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over fast ejendom tilhørende institutionen, kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 9 Institutionens aktiver

Stk. 1. Institutionens aktiver må kun anvendes til fremme af institutionens formål. Driftsmidler skal anbringes på betryggende måde i anerkendt pengeinstitut.

§ 10 Hæftelse

Stk. 1. Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsen, styregruppeformanden eller styregruppen nogen personlig forpligtelse i forbindelse med institutionens virksomhed.

§ 11 Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes af bestyrelsen, når mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Ved nedlæggelse skal institutionens nettoformue tildeles organisationer, som arbejder for at fremme korsangen i Randers og omegn.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan fortages af bestyrelsen, når mindst 2/3 af dets medlemmer stemmer herfor.